Back to Top

ข้อดีของรากฟันเทียม

  • การทำรากฟันเทียม

    รากฟันเทียม คือ รากฟันใหม่ที่ทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยที่สามารถสร้างตัวฟันบนรากฟันเทียมได้หลายแบบอาทิ ครอบฟันแบบติดแน่น หรือถอดได้แล้วแต่กรณี รากฟันเทียม จะทำขึ้นจากวัสดุไทเทเนียมที่มีการยึดติดกับกระดูกได้ดี ทั้งนี้เพื่อจะได้ทดแทน และใช้งานได้เหมือนรากฟันธรรมชาติ การทำรากเทียมโดยทั่วไปจะมี 3 แบบ