Back to Top

ทำฟัน

  • การรักษา

    คลินิกทันตกรรมสไมล์ ซิกเนเจอร์ เป็นคลินิกทันตกรรม ที่ให้บริการทางทันตกรรมด้วยทันตแพทย์เฉพาะทางเทคโนโลยีและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน การรักษาประกอบด้วย การรักษา, ทันตกรรมแบบทั่วไป, ทันตกรรมเพื่อความงาม, ทันตกรรมรากฟันเทียม, ทันตกรรมประดิษฐ์, ทันตกรรมจัดฟัน, การรักษารากฟัน, การรักษาโรคเหงือก, ศัลยกรรมช่องปาก, ทันตกรรมเด็ก, ทันตกรรมป้องกัน

  • ระบบการฆ่าเชื้อทางทันตกรรม

    ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึง การฆ่าเชื้อให้ถูกสุขลักษณะเป็นมาตรฐานที่สำคัญที่สุด ซึ่งทางคลินิกทันตกรรม จะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆในการรักษา จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ