Back to Top

การฟอกสีฟัน Zoom

  • โปรโมชั่น

    คลินิกทันตกรรมของเรามุ่งเน้นถึงมาตรฐานของความสะอาด และคุณภาพของการให้บริการด้านรักษา ที่ถูกต้องในทุกๆด้าน ดังนั้นทางคลินิกทันตกรรม จึงได้มีการนำเสนอการรักษาสุขภาพช่องปาก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระกับผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง  

  • โปรโมชั่นฟอกสีฟัน

     การฟอกสีฟัน จะมีกระบวนการเปลี่ยนสีที่ผิวเคลือบฟันทำให้ฟันขาวขึ้นได้โดยง่าย ราคาฟอกฟันขาว ดังด้านล่าง