Back to Top

การเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน

  • การเคลือบฟัน เซรามิก

    การเคลือบผิวหน้าฟันด้วยเซรามิก มีลักษณะเป็นชิ้นงานเซรามิกบางๆ เพื่อมาปิดทับบริเวณผิวหน้าฟันเพื่อเปลี่ยนแปลง สีฟัน รูปร่าง และการเรียงตัวของฟัน การรักษาด้วยวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีฟันซี่เล็กหรือใหญ่เกินไป, มีการซ้อนเกของฟัน, ฟันบิ่น ,ฟันเหลือง, ฟันสีไม่สวย หรือฟันที่มีผิวฟันไม่เรียบ วิธีนี้ช่วยแก้ปัญหาของความผิดปกติในลักษณะต่างๆของฟัน และช่วยให้ยิ้มดูสวยงามมากขึ้น ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เมือ่เทียบกับการจัดฟัน