Back to Top

ฟันปลอมถอดได้

  • การทำฟันปลอม ฟันเทียม

    การทำฟันปลอมชนิดนี้เป็นการแทนที่ฟันที่หายไปประเภทหนึ่งสามารถทำฐานในการยึดได้จากทั้งอะคลิลิกและโลหะ ฟันปลอมถอดได้ทั้งชิ้นจะทำเพื่อทดแทนในกรณีที่ไม่มีฟันเหลืออยู่เลย ส่วนการทำฟันปลอมถอดได้เฉพาะซี่เป็นการใส่เพื่อช่วยไม่ให้ฟันซี่ที่เหลือล้มเปลี่ยนตำแหน่ง