Back to Top

รักษารากฟันแล้วครอบฟัน

  • ครอบฟัน เซรามิก

    การทำครอบฟันเป็นการคลุมตัวฟันเอาไว้ด้วยชิ้นงาน เซรามิกหรือ เพอร์เซเลน ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นเป็นฟันได้ทั้งซี่ การครอบฟันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของฟันที่หัก และผุลึกจนไม่สามารถอุดฟันได้ และจะช่วยให้การมองเห็นดูสสวยงาม ในบางครั้งการทำครอบฟันยังสามารถช่วยปรับการเรียงตัวของฟันให้ดูดีขึ้นได้ การครอบฟันสามารถทำได้ด้วยวัสดุหลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะของฟันและการใข้งาน