ทันตแพทย์ ของคลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ มีความชำนาญ ดูแลเอาใจใส่

         ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

 

 

 

 ทันตแพทย์ทั่วไป

 ทันตแพทย์จัดฟัน

 ทันตแพทย์ประดิษฐ์

 ทันตแพทย์รากเทียม

 ทันตแพทย์รักษารากฟัน

 ทันตแพทย์โรคเหงือก

 ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

 ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

 

 

 

 

 

ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ฑิมพิกา  มวญนรา  
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง วิชชุลดา วิจิตรสงวน  
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
ทันตแพทย์หญิง รศนา บุญเพ็ง
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิด มหาวิทยาลัยรังสิต
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
 

ทันตแพทย์หญิง  นวลนภา ทิพย์ถิระพงศ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
 
ทันตแพทย์หญิง  ดิศกุล ผิวหอม
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง อัญชลี เทพขวัญ
 • -
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ เฉลิมพงศ์  ตั้งวิจิตรสกุล
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ สิวาลัย เลิศคารม   
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง อัญชลี เทพขวัญ 
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ วรภัทร จรางกุล
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง พรพรรณ จิราวัฒนานุรักษ์ 
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปรกาศนียบัตรชั้นสูง เอกวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ พงศกร บูรณะเนิต
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง  กันติยา จันทรคุณ
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง กนกพร เกษมกิจวัฒนา 
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ อนันต์  ลิ้มจินดานุวัฒน์
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ กิตติกรณ์   เจริญศุภกุล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง อัจฉริยา ตั้งจิตตรง  
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร​
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ธีรดา  มุ่งทวีพงษา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เวสเทิร์น มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ ภัทรพงศ์ สติมัย
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เวสเทิร์น มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขา สยามสแควร์

ทันตแพทย์หญิง ณัฎฐณิชา ชาญภิญโญ
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

 

ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนศ  
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
ทัทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ลัดดา วินารักษ์วงศ์
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง วนัสนันท์ กาวดิลก
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
 

ทันตแพทย์หญิง  อภิญญา  ตันติสิริวัฒน์ 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University College of London
 • ประกาศนียบัตร MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
 
ทันตแพทย์หญิง จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย Chang Gung ประเทศไต้หวัน
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ปิยะธิดา จิตตานันท์ 
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์   
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Tokyo Medical and Dental University
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง สุชาชิษฒ์ อริยะบุญศฺริ
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ อภิเชษฐ์ ชัยยงค์สิริเสริญ
 • -
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง รัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ปทิดา ปฏิรพการ
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • Advance Program for International Dentists in Orthodontics, Nee York University
 • Certificate for Advance Program in Comprehensive Dentistry
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ ภูริปรัชญา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • Advance Program for International Dentists in Orthodontics, Nee York University
 • Certificate for Advance Program in Comprehensive Dentistry
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง พงษ์พิมน สุขะวิสิษฐ์
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ฐาปนี  วงศ์ทองเหลือ
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมสำหรับเด็ก, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, New York University , USA
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์  สุวรรณสุเมธ
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics , University College London
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง สุริสา  เกษรมาลา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟันแบบใส
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ จงฮั่น ใช่
 • -
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ศุภรัสมิ์  อังเกิดโชค
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ภัคญา ศรีทองสุข   
 • -
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ วุฒิพงษ์ เหล่าอมต
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 2 ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิกชั้นสูง (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ ปวัน กอบกิจสกุล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตทันตกรรมจัดฟัน หลักสูตร International มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์กิตติกรณ์   เจริญศุภกุล  
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง กนกอร ตันติพาณิชย์
 • -
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ 
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง อัญญานี  แสงหิรัญสุข  
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง สุลัยนี ก่อกิจสวัสดิ์
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc. of  Hong Kong
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง พัชรพิไล    นิธิฤทธิไกร
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ทันตกรรมจัฟัน มหาวิทยามหิดล
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง สาลินี แหยมตุ้ย 
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตร First Dentofacial Orthodontics Advanced Class, 
 • Progressive Orthodontic Seminars, California
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ศิรัณพร  เกษรมาลา
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง เอกทันตกรรมหัตถการ
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรจัดฟันแบบใส invisalign

 

 

ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ ชัยสุรัติ  ถกลภักดี  
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทัทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง พิมพ์นิดา  โภคินชัชนันท์
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ ธนิต  สุ่นป่าน
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC in Prosthodontics (International Program), มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
 

ทันตแพทย์หญิง  ชุติมา โฆษิตพันธวงศ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
 
ทันตแพทย์ พิศักดิ์ โฆษิตพันธวงศ์
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ยุพามาศ บูรณ์ชวาล  
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์  โรจนรัตน์ 
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ ศศิวัฒน์ จันทร์ทิพย์
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​
 
 

 

ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ บวร  คลองน้อย
 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
 

 

ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง กฤษณา ไตรปัญจวิทย์
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง  รัชฎา โมชฎาพร 
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
ทันตแพทย์ ขจรเดช วนรัตน์
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
 

ทันตแพทย์ ฐิวริทธิ์ นาคธร

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
 
ทันตแพทย์ ธีรวุฒิ  ตั้งเสถึยร
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
 

ทันตแพทย์หญิง ศศพินทุ์ เจณณวานิช

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ Dental School, Faculty of medicine, the university of Manchester

 

ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ ภัทร์ ภู่เจริญ  
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาปริทัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทัน มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
ทันตแพทย์หญิง รัตมณี ตันตราวงศ์ 
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 

ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง ปณิตา สุทธิศักดิ์ภักดี   
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมรากฟันเทียม ชั้นสูง UCLA สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ทันตกรรมบูรณะเพื่อความงาม และทันตกรรมรากฟันเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ ชญย์กฤช ธาราธิคุณเดช
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทันตกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
ทันตแพทย์หญิง ชญานุช อ่างแก้ว
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Preceptorship Program in Dental implantology University of California, Los  Angeles
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
 

ทันตแพทย์ รัชชย ชยางศุ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ทันตแพทย์มหาบํณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม และรากฟันเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
ทันตแพทย์หญิง รจน์สุพรรณ แจ้งเจนกิจ
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพร เหลืองชนะ   
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากฟันเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • Msc., in Implantology and Dental Surgery (International Medical College (IMC) Germany)
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ วรภัทร จรางกุล
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
ทันตแพทย์ นริศร สุวัฒน์วิโรจน์
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
 

ทันตแพทย์ บวร  คลองน้อย

 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
ทันตแพทย์ อรรถพล ยงวิกุล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรอบรมการบาดเจ็บใบหน้าขากรรไกร
 • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมการรักษาโรคข้อต่อขากรรไกร
 • ประกาศนียบัตรอบรมการรักษาความวิการของใบหน้าขากรรไกร และการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
ทันตแพทย์ สกุล ชินอุดมวงศ์
 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมโรคเหงือก
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
ทันตแพทย์หญิง ฉัตราภรณ์ ศุภจำรญ
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทันตแพทย์ สไมล์ ซิกเนเจอร์
ทันตแพทย์ อานนท์  ท้าวประยูร
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก รพ.ชลบุรี