หมอฟัน คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขารามอินทรา


ทันตแพทย์ของ Smile Signature สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขารามอินทรา ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ
ในด้านความชำนาญเฉพาะทางแต่ละสาขา เพื่อที่จะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
ทันตแพทย์หญิง อัจฉริยา ตั้งจิตตรงฃ

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง อัจฉริยา ตั้งจิตตรง


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์หญิง สุลัยนี ก่อกิจสวัสดิ์

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง สุลัยนี ก่อกิจสวัสดิ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc. of Hong Kong
ทันตแพทย์หญิง อัญญานี แสงหิรัญสุข

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง อัญญานี แสงหิรัญสุข


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ. นวรัตน์ วรวงศากุล

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง นวรัตน์ วรวงศากุล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก เอกวิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาณในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
 • Research Presentation in Annual Conference of American Association of Orthodontists in 2018, Topic of Anchorage Loss after En-masse Retraction in Corticotomy-assisted Orthodontic Treatment.
 • Research Presentation in The 6th Annual Meeting of The Royal College of Dental Surgeons of Thailand.
ทพญ. สุรวรรณ บรรณวัฒน์ DDS.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์หญิง สุรวรรณ บรรณวัฒน์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก New York University (NYU)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทันตกรรมรากเทียม ภาควิชาโรคเหงือกและรากเทียม New York University (NYU)
 • Diplomate of International Congress of Oral Implantology
ทันตแพทย์หญิง สาลินี แหยมตุ้ย

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง สาลินี แหยมตุ้ย


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตร First Dentofacial Orthodontics Advanced Class,
 • Progressive Orthodontic Seminars, California
ทันตแพทย์หญิง พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยามหิดล
ทันตแพทย์หญิงนฎา แสวานี

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง นฎา แสวานี


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอทำฟัน รามอินทรา

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง พัฒศวรรณ ฉายวิเศษพล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Scholarship of Academic Excellence, Academic Year 2017
หมอฟัน รามอินทรา

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง สาธิดา สถิรชวาล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอฟัน รามอินทรา

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง ภรัณญา เลขะอนันตกุล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ภัณฑิรา โอฬารกิจไพบูลย์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง ภัณฑิรา โอฬารกิจไพบูลย์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทพ.ณัฐสิทธิ์ ชุณหะวัต

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์ ณัฐสิทธิ์ ชุณหะวัต


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณหมอกรกช จิรภัทรสุนทร

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทันตแพทย์หญิง กรกช จิรภัทรสุนทร


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ สถาบันทันตกรรม
 • ทันตกรรมรากเทียม สมาคมทันตแพทย์เอกชน
ทพ.ธนวริทธิ์ จำเนียรกาล

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ทันตแพทย์ ธนวริทธิ์ จำเนียรกาล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
หมอทำฟัน กรุงเทพ

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง สุภัค อจลกิตติสิน


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ.บุณยลักษณ์ พฤทธิลักษมี

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง บุณยลักษณ์ พฤทธิลักษมี


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมอฟัน ขอนแก่น

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง กุลฤดี สังสุทธิวงศา


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทพ.พิพัฒน์ เทพปริยะพล

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ พิพัฒน์ เทพปริยะพล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง พิชามญชุ์ จีรานุโกศล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทพญ.อาภิชา โทณะวณิก

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง อาภิชา โทณะวณิก


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ.จิณิฐตา รติมาศ

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง จิณิฐตา รติมาศ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทพ.ชิษณุ เตียตระกูล

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ ชิษณุ เตียตระกูล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ. พรพิชชา พระสว่าง

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง พรพิชชา พระสว่าง


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง อนัญญา มโนภินิเวศ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทันตแพทย์หญิง พรรณปพร พิริยะโยธิน


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง พรชนันท์ มิตรสันติสุข


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ บุณยทรรศน์ เลิศมนัสชัย


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล