ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขารามอินทรา

ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
ทันตแพทย์หญิง อัจฉริยา ตั้งจิตตรงฃ

ทันตแพทย์หญิง อัจฉริยา ตั้งจิตตรง

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์หญิง สุลัยนี ก่อกิจสวัสดิ์

ทันตแพทย์หญิง สุลัยนี ก่อกิจสวัสดิ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc. of Hong Kong
ทันตแพทย์หญิง อัญญานี แสงหิรัญสุข

ทันตแพทย์หญิง อัญญานี แสงหิรัญสุข

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร

ทันตแพทย์หญิง พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยามหิดล
ทันตแพทย์หญิง สาลินี แหยมตุ้ย

ทันตแพทย์หญิง สาลินี แหยมตุ้ย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตร First Dentofacial Orthodontics Advanced Class,
 • Progressive Orthodontic Seminars, California
หมอฟัน รามอินทรา

ทันตแพทย์หญิง ภรัณญา เลขะอนันตกุล

 • ปริญญาตรี (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
หมอทำฟัน กรุงเทพ

ทันตแพทย์หญิง สุภัค อจลกิตติสิน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอฟัน รามอินทรา

ทันตแพทย์หญิง สาธิดา สถิรชวาล

 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)
หมอทำฟัน รามอินทรา

ทันตแพทย์หญิง จิณญา จุฑาแก้ว

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมอทำฟัน รามอินทรา

ทันตแพทย์หญิง พัฒศวรรณ ฉายวิเศษพล

 • ทันตแพทยศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Scholarship of Academic Excellence, Academic Year 2017
ภัณฑิรา โอฬารกิจไพบูลย์

ทันตแพทย์หญิง ภัณฑิรา โอฬารกิจไพบูลย์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทพ.ณัฐสิทธิ์ ชุณหะวัต

ทันตแพทย์ ณัฐสิทธิ์ ชุณหะวัต

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพ.ชิษณุ เตียตระกูล

ทันตแพทย์ ชิษณุ เตียตระกูล

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณหมอกรกช จิรภัทรสุนทร

ทันตแพทย์หญิง กรกช จิรภัทรสุนทร

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันตแพทยศาสตร์
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ สถาบันทันตกรรม
 • ทันตกรรมรากเทียม สมาคมทันตแพทย์เอกชนร่วมกับ DGOI
ทพญ.มานา นราธิปกร

ทันตแพทย์หญิง มานา นราธิปกร

 • ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญาโท สาขาปริทันตศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมอฟัน ขอนแก่น

ทันตแพทย์หญิง กุลฤดี สังสุทธิวงศา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์หญิง พรชนันท์ มิตรสันติสุข

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล