ทันตแพทย์คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขารามอินทรา


ทีมทันตแพทย์ของ Smile Signature ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ ในด้านความชำนาญเฉพาะแต่ละสาขา เพื่อที่จะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
ทันตแพทย์หญิง อัจฉริยา ตั้งจิตตรงฃ

ทันตแพทย์หญิง อัจฉริยา ตั้งจิตตรง

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์หญิง สุลัยนี ก่อกิจสวัสดิ์

ทันตแพทย์หญิง สุลัยนี ก่อกิจสวัสดิ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc. of Hong Kong
ทันตแพทย์หญิง อัญญานี แสงหิรัญสุข

ทันตแพทย์หญิง อัญญานี แสงหิรัญสุข

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ. นวรัตน์ วรวงศากุล

ทันตแพทย์หญิง นวรัตน์ วรวงศากุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก เอกวิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก เอกวิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาณในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
 • Research Presentation in Annual Conference of American Association of Orthodontists in 2018, Topic of Anchorage Loss after En-masse Retraction in Corticotomy-assisted Orthodontic Treatment.
 • Research Presentation in The 6th Annual Meeting of The Royal College of Dental Surgeons of Thailand.
ทันตแพทย์หญิง พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร

ทันตแพทย์หญิง พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยามหิดล
ทันตแพทย์หญิง สาลินี แหยมตุ้ย

ทันตแพทย์หญิง สาลินี แหยมตุ้ย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตร First Dentofacial Orthodontics Advanced Class,
 • Progressive Orthodontic Seminars, California
หมอฟัน รามอินทรา

ทันตแพทย์หญิง ภรัณญา เลขะอนันตกุล

 • ปริญญาตรี (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
หมอทำฟัน กรุงเทพ

ทันตแพทย์หญิง สุภัค อจลกิตติสิน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอฟัน รามอินทรา

ทันตแพทย์หญิง สาธิดา สถิรชวาล

 • คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)
หมอทำฟัน รามอินทรา

ทันตแพทย์หญิง จิณญา จุฑาแก้ว

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมอทำฟัน รามอินทรา

ทันตแพทย์หญิง พัฒศวรรณ ฉายวิเศษพล

 • ทันตแพทยศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Scholarship of Academic Excellence, Academic Year 2017
ภัณฑิรา โอฬารกิจไพบูลย์

ทันตแพทย์หญิง ภัณฑิรา โอฬารกิจไพบูลย์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทพ.ณัฐสิทธิ์ ชุณหะวัต

ทันตแพทย์ ณัฐสิทธิ์ ชุณหะวัต

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพ.ชิษณุ เตียตระกูล

ทันตแพทย์ ชิษณุ เตียตระกูล

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณหมอกรกช จิรภัทรสุนทร

ทันตแพทย์หญิง กรกช จิรภัทรสุนทร

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ สถาบันทันตกรรม
 • ทันตกรรมรากเทียม สมาคมทันตแพทย์เอกชน
ทพ.ธนวริทธิ์ จำเนียรกาล

ทันตแพทย์ ธนวริทธิ์ จำเนียรกาล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
หมอฟัน ขอนแก่น

ทันตแพทย์หญิง กุลฤดี สังสุทธิวงศา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทพ.พิพัฒน์ เทพปริยะพล

ทันตแพทย์ พิพัฒน์ เทพปริยะพล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทพญ.บุณยลักษณ์ พฤทธิลักษมี

ทันตแพทย์หญิง บุณยลักษณ์ พฤทธิลักษมี

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทันตแพทย์หญิง พิชามญชุ์ จีรานุโกศล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทันตแพทย์หญิงนฎา แสวานี

ทันตแพทย์หญิง นฎา แสวานี

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ.จิณิฐตา รติมาศ

ทันตแพทย์หญิง จิณิฐตา รติมาศ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทพญ.อาภิชา โทณะวณิก

ทันตแพทย์หญิง อาภิชา โทณะวณิก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์หญิง พรชนันท์ มิตรสันติสุข

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์หญิง พรรณปพร พิริยะโยธิน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์หญิง อนัญญา มโนภินิเวศ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล