ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขา รัชดาภิเษก

ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิง ปิยะธิดา จิตตานันท์

ทันตแพทย์หญิง ปิยะธิดา จิตตานันท์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ สกุล ชินอุดมวงศ์

ทันตแพทย์ สกุล ชินอุดมวงศ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมโรคเหงือก
ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์หญิง ชญานุช อ่างแก้ว

ทันตแพทย์หญิง ชญานุช อ่างแก้ว

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Preceptorship Program in Dental implantology University of California, Los Angeles
ทันตแพทย์หญิง จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์

ทันตแพทย์หญิง จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental University
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental University
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
หมอตกแต่งฟัน สยาม

ทันตแพทย์ พฤทธิ์ ชิวปรีชา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศณียบัตรชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล
ทันตแพทย์ ชัยสุรัติ ถกลภัคดี

ทันตแพทย์ ชัยสุรัติ ถกลภักดี

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง สุชาชิษฒ์ อริยะบุญศฺริ

ทันตแพทย์หญิง สุชาชิษม์ อริยะบุญศิริ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หมอฟันปลอม รัชดา

ทันตแพทย์หญิง นันทวรรณ์ กลการประเสริฐ

 • ปริญญาโท Biomaterials Science, New York University College of Dentistry
 • Post Graduation, ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม, New York University College of Dentistry
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาโท Biomaterials Science, New York University College of Dentistry
 • Post Graduation, ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม, New York University College of Dentistry
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Teaching

 • Guest speaker for Esthetic department, Topic: Ceramic Materials, New York University College of Dentistry, New York

Honors and Awards

 • 2020: The most cited articles published since 2018 in Journal of Dental Materials, extracted from Scopus. Topic: New multi-layered zirconias: Composition, microstructure and translucency.
 • 2018: 1st place winner poster presentation at American Academy of Cosmetics Dentistry(AACD) meeting, Chicago, Topic: “Inter-layer morphologies and behaviors of new multi-layered translucent dental zirconia
 • 2018: Oral presentation at American Academy of Dental Research(AADR) meeting, Florida, Topic: “Compositional, optical and mechanical properties of new multi-layered dental Zirconia”
 • 2018: Oral session chair at American Academy of Dental Research(AADR) meeting, Florida, Title: Clinically Relevant Aspects of Lithium Disilicate and Zirconia Ceramics
 • 2016: 3rd place winner poster presentation at American Academy of Cosmetics Dentistry(AACD) meeting, Canada, Topic: “Correction of an aberrant red/white esthetic score with a pink porcelain enhanced implant crown and porcelain veneer”
 • 2013- present: National Board Thai Dental License
หมอทำฟัน รัชดา

ทันตแพทย์หญิง พรสวรรค์ อริยา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทพ.ปิยะนัติ โชติสมิทธิ์กุล

ทันตแพทย์ ปิยะนัติ โชติสมิทธิ์กุล

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยัลัยรังสิต
 • TG-BIC(Thai German Basic Implantology Course) 
 • Masterclass smile design & tooth morphology
ทพ.พัชรวัชร์ ศิริปมิตต์ดุล

ทันตแพทย์ พัชรวัชร์ ศิริปมิตต์ดุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ
ทพ.ธีรชัย เพียรสิริรัตน์

ทันตแพทย์ ธีรชัย เพียรสิริรัตน์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทพ.วิชาญ แซกัล

ทันตแพทย์ วิชาญ แซกัล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • Master of Science in Implantology and Dental Surgery, University of Duisburg-Essen, Germany.
 • Master of Science in Implant Dentistry, Mahidol University.
 • Certificate of All-On-Four Fixed Detachable Implants and Prosthesis by Neodent.
 • Certificate of The Veneer Blueprint Course in Dental Veneers.
 • Part-time lecturer at School of Dentistry, King Mongkut’s Institute of Technology, Thailand.
 • Founder and Teacher of course entitled “English for Dentists” in Thailand.
ทพญ.วิรดา วานิชรัตน์

ทันตแพทย์หญิง วิรดา วานิชรัตน์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทพ.ธีรวุฒิ วงศ์ไกรเวท

ทันตแพทย์ ธีรวุฒิ วงศ์ไกรเวท

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์ ศิรชัช ตีระวานิชสันติ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์หญิง ณิชยา ส่งวัฒนา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์ ณัฐชนน ศรีสุชาต

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาลัยมหิดล
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์หญิง ณัฐกานต์ ตุงคะศิริ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล