หมอฟัน คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขารัชดาภิเษก


ทันตแพทย์ของ Smile Signature สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขารัชดาภิเษก ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ
ในด้านความชำนาญเฉพาะทางแต่ละสาขา เพื่อที่จะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิง ปิยะธิดา จิตตานันท์

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง ปิยะธิดา จิตตานันท์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ สกุล ชินอุดมวงศ์

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์ สกุล ชินอุดมวงศ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมโรคเหงือก
ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
วนัสนันท์ กาวดิลก

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง วนัสนันท์ กาวดิลก


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์หญิง ชญานุช อ่างแก้ว

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ทันตแพทย์หญิง ชญานุช อ่างแก้ว


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Preceptorship Program in Dental implantology University of California, Los Angeles
ทันตแพทย์หญิง จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental University
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental University
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทพ.วิชาญ แซกัล

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์ วิชาญ แซกัล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Master of Science in Implantology and Dental Surgery, University of Duisburg-Essen, Germany.
 • Master of Science in Implant Dentistry, Mahidol University.
 • Certificate of All-On-Four Fixed Detachable Implants and Prosthesis by Neodent.
 • Certificate of The Veneer Blueprint Course in Dental Veneers.
 • Part-time lecturer at School of Dentistry, King Mongkut’s Institute of Technology, Thailand.
 • Founder and Teacher of course entitled “English for Dentists” in Thailand.
ทันตแพทย์หญิง สุชาชิษฒ์ อริยะบุญศฺริ

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง สุชาชิษม์ อริยะบุญศิริ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
หมอตกแต่งฟัน สยาม

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์ พฤทธิ์ ชิวปรีชา


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศณียบัตรชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทันตแพทย์ ชัยสุรัติ ถกลภัคดี

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทันตแพทย์ ชัยสุรัติ ถกลภักดี


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมอทำฟัน รัชดา

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง พรสวรรค์ อริยา


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทพ.ปิยะนัติ โชติสมิทธิ์กุล

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ ปิยะนัติ โชติสมิทธิ์กุล


 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยัลัยรังสิต
 • TG-BIC(Thai German Basic Implantology Course) 
 • Masterclass smile design & tooth morphology
ทพ.พัชรวัชร์ ศิริปมิตต์ดุล

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ทันตแพทย์ พัชรวัชร์ ศิริปมิตต์ดุล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ
ทพ.ธีรชัย เพียรสิริรัตน์

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์ ธีรชัย เพียรสิริรัตน์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทพญ.จุฑาทิป ประสานสุทธิพร DDS.,

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์หญิง จุฑาทิป ประสานสุทธิพร


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศณียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ.วิรดา วานิชรัตน์

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทันตแพทย์หญิง วิรดา วานิชรัตน์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทพ.ธีรวุฒิ วงศ์ไกรเวท

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ ธีรวุฒิ วงศ์ไกรเวท


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทพญ. ปิยะนุช โชติกุล

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง ปิยะนุช โชติกุล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทันตแพทย์ ศิรชัช ตีระวานิชสันติ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง ณิชยา ส่งวัฒนา


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ ณัฐชนน ศรีสุชาต


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง ณัฐกานต์ ตุงคะศิริ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ บุณยทรรศน์ เลิศมนัสชัย


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล