ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาพหลโยธิน

ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิง พิมพ์นิดา โภคินชัชนันท์

ทันตแพทย์หญิง พิมพ์นิดา โภคินชัชนันท์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม

ทันตแพทย์หญิง จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย Chang Gung ประเทศไต้หวัน
วนัสนันท์ กาวดิลก

ทันตแพทย์หญิง วนัสนันท์ กาวดิลก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์หญิง อภิญญา ตันติสิริวัฒน์

ทันตแพทย์หญิง อภิญญา ตันติสิริวัฒน์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University College of London
 • ประกาศนียบัตร MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute
ทันตแพทย์หญิง กฤษณา ไตรปัญจวิทย์

ทันตแพทย์หญิง กฤษณา ไตรยปัญจวิทย์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
ทันตแพทย์ ชัยสุรัติ ถกลภัคดี

ทันตแพทย์ ชัยสุรัติ ถกลภักดี

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ เฉลิมพงศ์ ตั้งวิจิตรสกุล

ทันตแพทย์ เฉลิมพงศ์ ตั้งวิจิตรสกุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ ไววิชญ์ โกมลแผ้ว

ทันตแพทย์ ไววิชญ์ โกมลแผ้ว

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
หมอทำฟัน พหล

ทันตแพทย์หญิง ณัฐรดา กาญจนาปัจจ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
หมอฟัน มหิดล

ทันตแพทย์หญิง สุพิชญา วัฒนานุกิจ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
หมอฟัน พหลโยธิน

ทันตแพทย์ ภาสกร ชัยเจริญ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of the Esthetic Veneer COLTENE Superseries course by the COLTENE Dental Management Academy, Switzerland: training center at E-Line P. Orthodontic Courses Thailand – ELO (2022)
หมอจัดฟัน พหลโยธิน

ทันตแพทย์หญิง ปัณฑารีย์ ฤทธิ์ถกล

 • ทันตแพทยศาสบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วิทยศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยฉางเกิง ไต้หวัน
 • การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลฉางเกิงเมมโมเรียล ไทเป ไต้หวัน
ทพ.ชุมพล ทะวงษา

ทันตแพทย์ ชุมพล ทะวงษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทพญ. กชกร อุไรฤกษ์กุล

ทันตแพทย์หญิง กชกร อุไรฤกษ์กุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทพ.ปรมัตถ์ ปริญญาวิวัฒน์กุล

ทันตแพทย์ ปรมัตถ์ ปริญญาวิวัฒน์กุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์หญิง วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์หญิง อชิรญาณ์ เพิ่มทองอินทร์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล