หมอฟัน คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาพหลโยธิน


ทันตแพทย์ของ Smile Signature สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาพหลโยธิน ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ
ในด้านความชำนาญเฉพาะทางแต่ละสาขา เพื่อที่จะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิง พิมพ์นิดา โภคินชัชนันท์

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทันตแพทย์หญิง พิมพ์นิดา โภคินชัชนันท์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย Chang Gung ประเทศไต้หวัน
ทันตแพทย์หญิง กฤษณา ไตรปัญจวิทย์

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทันตแพทย์หญิง กฤษณา ไตรยปัญจวิทย์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
ทันตแพทย์ ชัยสุรัติ ถกลภัคดี

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทันตแพทย์ ชัยสุรัติ ถกลภักดี


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ เฉลิมพงศ์ ตั้งวิจิตรสกุล

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ เฉลิมพงศ์ ตั้งวิจิตรสกุล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอฟัน พหลโยธิน

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ ภาสกร ชัยเจริญ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of the Esthetic Veneer COLTENE Superseries course by the COLTENE Dental Management Academy, Switzerland: training center at E-Line P. Orthodontic Courses Thailand – ELO (2022)
ทันตแพทย์ ไววิชญ์ โกมลแผ้ว

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ ไววิชญ์ โกมลแผ้ว


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
หมอทำฟัน พหล

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง ณัฐรดา กาญจนาปัจจ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
หมอฟัน มหิดล

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง สุพิชญา วัฒนานุกิจ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
หมอจัดฟัน พหลโยธิน

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง ปัณฑารีย์ ฤทธิ์ถกล


 • ทันตแพทยศาสบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วิทยศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยฉางเกิง ไต้หวัน
 • การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลฉางเกิงเมมโมเรียล ไทเป ไต้หวัน
ทพญ. กชกร อุไรฤกษ์กุล

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง กชกร อุไรฤกษ์กุล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทพ.ปรมัตถ์ ปริญญาวิวัฒน์กุล

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ ปรมัตถ์ ปริญญาวิวัฒน์กุล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทพญ. สุรวรรณ บรรณวัฒน์ DDS.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์หญิง สุรวรรณ บรรณวัฒน์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก New York University (NYU)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทันตกรรมรากเทียม ภาควิชาโรคเหงือกและรากเทียม New York University (NYU)
 • Diplomate of International Congress of Oral Implantology
ทพ.เมธัส แจ้งสว่าง DDS.,

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทันตแพทย์ เมธัส แจ้งสว่าง


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทพญ. นวลักษณ์ พิพิธสุขสันต์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง นวลักษณ์ พิพิธสุขสันต์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์หญิง วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง อชิรญาณ์ เพิ่มทองอินทร์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล