ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
ทัศนีย์ ตั้งลิตานนท์

ทันตแพทย์หญิง ทัศนีย์ ตั้งลิตานนท์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์หญิง สุชาชิษฒ์ อริยะบุญศฺริ

ทันตแพทย์หญิง สุชาชิษม์ อริยะบุญศิริ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์ สิวาลัย เลิศคารม

ทันตแพทย์ สิวาลัย เลิศคารม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วนัสนันท์ กาวดิลก

ทันตแพทย์หญิง วนัสนันท์ กาวดิลก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์หญิง ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชค

ทันตแพทย์หญิง ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชค

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทพ.รชฎ กลับประทุม

ทันตแพทย์ รชฎ กลับประทุม

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพ.บุลากร กนกเสริมทรัพย์

ทันตแพทย์ บุลากร กนกเสริมทรัพย์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทพญ.ภิรญา ชยุตธนบูลย์ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง ภิรญา ชยุตธนบูลย์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทพ.จักรภัทร จิรไชยสิงห์

ทันตแพทย์ จักรภัทร จิรไชยสิงห์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์ ศิรัส สังขปรีชา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ), มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ, Indiana University, USA

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล