หมอฟัน คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาซีคอน ศรีนครินทร์


ทันตแพทย์ของ Smile Signature สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาซีคอน ศรีนครินทร์ ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ
ในด้านความชำนาญเฉพาะทางแต่ละสาขา เพื่อที่จะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
ทัศนีย์ ตั้งลิตานนท์

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง ทัศนีย์ ตั้งลิตานนท์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์หญิง สุชาชิษฒ์ อริยะบุญศฺริ

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง สุชาชิษม์ อริยะบุญศิริ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
วนัสนันท์ กาวดิลก

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง วนัสนันท์ กาวดิลก


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์หญิง ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชค

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชค


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์ อัครินทร์ สันติวิฑูรวงศ์

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์ อัครินทร์ สันติวิฑูรวงศ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม มหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยกรรมช่องปากและรากเทียม International Medical College (IMC) German
ทพ.บุลากร กนกเสริมทรัพย์

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทันตแพทย์ บุลากร กนกเสริมทรัพย์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตแพทย์ สิวาลัย เลิศคารม

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ สิวาลัย เลิศคารม


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพ.รชฎ กลับประทุม

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ รชฎ กลับประทุม


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง จิณญา จุฑาแก้ว

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง จิณญา จุฑาแก้ว


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพ.พิชญ์ จิระเจริญวงศ์ษา DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ พิชญ์ จิระเจริญวงศ์ษา


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทพญ.ภิรญา ชยุตธนบูลย์ DDS.,

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง ภิรญา ชยุตธนบูลย์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทพ.จักรภัทร จิรไชยสิงห์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ จักรภัทร จิรไชยสิงห์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ทันตแพทย์ ศิรัส สังขปรีชา


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ, Indiana University, USA

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล