หมอฟัน คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขารังสิต-ปทุมธานี


ทันตแพทย์ของ Smile Signature สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขารังสิต-ปทุมธานี ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ
ในด้านความชำนาญเฉพาะทางแต่ละสาขา เพื่อที่จะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

หมอจัดฟันใส รังสิต

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์ ศิริพงษ์ วิภาศิริ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, เกียรตินิยม
 • American Board in Esthetic Medicine
 • Cert. in Orthodontics 2549 OSRTh
 • Certificate in Esthetic Implant Dentistry, Chulalongkorn University
 • Certificate in Orthodontic Clear Aligner Mini Residency Program, Singapore

ปริญญาตรี

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ทบ. (2541) ,เกียรตินิยม (Doctor of Dental Surgery , DDS.hons)

อาจารย์ทันตแพทย์/ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542

ประกาศนียบัตร

 • American Board in Esthetic Medicine
 • Cert. in Orthodontics 2549 OSRTh (จัดฟัน)
 • สมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย (www.orthothailand.org)
 • Certificate in Esthetic Implant Dentistry, Chulalongkorn University
 • ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทันตกรรมเลขที่ (ท.6473) ทันตแพทยสภา
 • Certificate in Orthodontic Clear Aligner Mini Residency Program, Singapore

การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง/การอบรม

 • Esthetic Implant Dentistry, Chulalongkorn University
 • Invisalign Mini Residency Training Singapore (Dr.Sandra Tai),Singapore
 • Mini Implant For Orthodontic (Taipei, Taiwan)
 • Damon International Training Course (เครื่องมือจัดฟันดาม่อน) (Taipei, Taiwan)
 • Master Class Veneer Training (เคลือบผิวฟันเทียม)
 • American Board in Esthetic Medicine
 • Laser in Orthodontic Treatment International Orthodontic
 • Training for Lingual Orthodontic Treatment Course (จัดฟันด้านใน)
 • Intensive Course in Digital and Esthetic Restoration(ICDE)
 • Meisinger Bone Management (MBM)

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

 • สมาชิกทันตแพทยสภา
 • สมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทสไทย ; สมาชิกสามัญตลอดชีพ
 • สมาคมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย ; สมาชิกสมทบ
 • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย ; สมาชิกสามัญตลอดชีพ
 • ชมรมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย ; สมาชิกสามัญตลอดชีพ
 • ชมรมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย ; สมาชิกสามัญตลอดชีพ
หมอคลินิกทำฟัน ใกล้ฉัน

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์หญิง ณันธรีดา พงษ์พานิช


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์และรากเทียม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมอจัดฟัน กรุงเทพ

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์ ธรรศ ประทีปทอง


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทพ.พัท อาจนาฝาย

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์ พัท อาจนาฝาย


 • ทันตแพทยศาสตรบัณทิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต 
 • Certificate Invisaling training
 • Orthodontic traning Canine center
ทพญ. นันทิชา จิรัฐติกาล

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทันตแพทย์หญิง นันทิชา จิรัฐติกาล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรการรักษารากฟัน, มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
ทำฟัน รังสิต

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง สุณียา ดุสรักษ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน สถาบัน Advance orthodontic society (AOSC)
ทพญ.ณภัทร บุนนาค

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์หญิง ณภัทร บุนนาค


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลขอนแก่น
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตแพทย์หญิง พลอยลดา วิทวัสพันธุ์

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทันตแพทย์หญิง พลอยลดา วิทวัสพันธุ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ ภราดร แสนโคตร

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์ ภราดร แสนโคตร


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศณียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Participation in Soft Tissue Surgery for Dental Implant Course
ทพญ. ศุภากานต์ ภักดีเศรษฐกุล

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, โรคเหงือก

ทันตแพทย์หญิง ศุภากานต์ ภักดีเศรษฐกุล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา จากทันตแพทยสภา
 • อาจารย์พิเศษ สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา (2560-2561)
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดผลงานทางวิชาการ(งานวิจัย) จากงานประชุมราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
จัดฟัน รังสิต ที่ไหนดี

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ ฉัตรเฉลิมพันธุ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมอฟัน จุฬา

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง ศุภิสรา บุญคณาสันต์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ.มัทริกา โล่ห์ประเสริฐ

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง มัทริกา โล่ห์ประเสริฐ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง นวรา ชวณิชย์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทพ. เจตวัฒน์ เลี่ยมไพฑูรย์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ เจตวัฒน์ เลี่ยมไพฑูรย์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล