ทันตแพทย์ หมอฟัน คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง ปิยะธิดา จิตตานันท์

ทันตแพทย์หญิง ปิยะธิดา จิตตานันท์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์

ทันตแพทย์หญิง จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental University
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental University
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง สุชาชิษฒ์ อริยะบุญศฺริ

ทันตแพทย์หญิง สุชาชิษม์ อริยะบุญศิริ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง พงษ์พิมน สุขะวิสิษฐ์

ทันตแพทย์หญิง พงษ์พิมน สุขะวิสิษฐ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ

ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics , University College London
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง รัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย

ทันตแพทย์หญิง รัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์จัดฟัน สุขุมวิท

ทันตแพทย์หญิง ศตดรัณ ชาญชัยฤกษ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยหิดล
 • ปริญญาเอกทางคลินิกทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอจัดฟัน สยาม

ทันตแพทย์หญิง ณัฐการ โรจน์กาญจนพร

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม

ทันตแพทย์หญิง จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาโท และ ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย Chang Gung ประเทศไต้หวัน
 • Oral presentation at Taiwan 2015 and 2016
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
วนัสนันท์ กาวดิลก

ทันตแพทย์หญิง วนัสนันท์ กาวดิลก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ. นวรัตน์ วรวงศากุล

ทันตแพทย์หญิง นวรัตน์ วรวงศากุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก เอกวิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาณในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา
 • Research Presentation in Annual Conference of American Association of Orthodontists in 2018, Topic of Anchorage Loss after En-masse Retraction in Corticotomy-assisted Orthodontic Treatment.
 • Research Presentation in The 6th Annual Meeting of The Royal College of Dental Surgeons of Thailand.
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง สุลัยนี ก่อกิจสวัสดิ์

ทันตแพทย์หญิง สุลัยนี ก่อกิจสวัสดิ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc. of Hong Kong
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง อัญญานี แสงหิรัญสุข

ทันตแพทย์หญิง อัญญานี แสงหิรัญสุข

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร

ทันตแพทย์หญิง พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยามหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง สาลินี แหยมตุ้ย

ทันตแพทย์หญิง สาลินี แหยมตุ้ย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตร First Dentofacial Orthodontics Advanced Class,
 • Progressive Orthodontic Seminars, California
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง สุริสา เกษรมาลา

ทันตแพทย์หญิง สุริสา เกษรมาลา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟันแบบใส
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง ศิรัณพร เกษรมาลา

ทันตแพทย์หญิง ศิรัณพร เกษรมาลา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง เอกทันตกรรมหัตถการ
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรจัดฟันแบบใส invisalign
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
เจติญา อึ้งนภาธานินทร์

ทันตแพทย์หญิง เจติญา อึ้งนภาธานินทร์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน (วุฒิบัตร)
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ, invisalign, Align Technology. Inc.
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทัศนีย์ ตั้งลิตานนท์

ทันตแพทย์หญิง ทัศนีย์ ตั้งลิตานนท์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign Align Technology, Inc.
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชค

ทันตแพทย์หญิง ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชค

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอจัดฟันใส รังสิต

ทันตแพทย์ ศิริพงษ์ วิภาศิริ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, เกียรตินิยม
 • American Board in Esthetic Medicine
 • Cert. in Orthodontics 2549 OSRTh
 • Certificate in Esthetic Implant Dentistry, Chulalongkorn University
 • Certificate in Orthodontic Clear Aligner Mini Residency Program, Singapore
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอจัดฟัน กรุงเทพ

ทันตแพทย์ ธรรศ ประทีปทอง

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอฟัน รัชโยธิน

ทันตแพทย์หญิง สุกัญญา วิบูลย์ศิริกุล

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.พัท อาจนาฝาย

ทันตแพทย์ พัท อาจนาฝาย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต เกียรตินิยมอันดับ2
 • Certificate Invisaling training
 • Orthodontic traning Canine center
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
จัดฟัน รังสิต ที่ไหนดี

ทันตแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ ฉัตรเฉลิมพันธุ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทำฟัน รังสิต

ทันตแพทย์หญิง สุณียา ดุสรักษ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟันสถาบัน Advance orthodontic society (AOSC)
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอจัดฟัน พหลโยธิน

ทันตแพทย์หญิง ปัณฑารีย์ ฤทธิ์ถกล

 • ทันตแพทยศาสบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วิทยศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยฉางเกิง ไต้หวัน
 • การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลฉางเกิงเมมโมเรียล ไทเป ไต้หวัน
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.ธีรชัย เพียรสิริรัตน์

ทันตแพทย์ ธีรชัย เพียรสิริรัตน์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ.กัญจน์วิภา ภูริสัตย์ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง กัญจน์วิภา ภูริสัตย์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University,USA
 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมจัดฟันเเบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign ,Align technology ,Inc.
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ. พิชชาพร กาญจนประภาส DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง พิชชาพร กาญจนประภาส

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่

ทันตแพทย์ทั่วไป

หมอทำฟัน รัชดา

ทันตแพทย์หญิง พรสวรรค์ อริยา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.ปิยะนัติ โชติสมิทธิ์กุล

ทันตแพทย์ ปิยะนัติ โชติสมิทธิ์กุล

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยัลัยรังสิต
 • TG-BIC(Thai German Basic Implantology Course)
 • Masterclass smile design & tooth morphology
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง วิชชุลดา วิจิตรสงวน

ทันตแพทย์หญิง วิชชุลดา วิจิตรสงวน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์หญิง ปราณิศา เอมอยู่

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอฟัน สยาม

ทันตแพทย์หญิง รศนา บุญเพ็ง

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Certificated Invisalign Go Provider
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอทำฟัน กรุงเทพ

ทันตแพทย์หญิง สุภัค อจลกิตติสิน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอทำฟัน สาขาสยามสแควร์

ทันตแพทย์หญิง ณัฐชานันท์ วิวรรธน์สมบัติ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอรากฟันเทียม สยาม

ทันตแพทย์หญิง รติรัตน์ โชติพันธุ์วิทยากุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอโรคเหงือก สยาม

ทันตแพทย์หญิง สุทธิธร ญาณรังสี

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Special instructor at Srinakharinwirot university
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอทำฟัน สยาม

ทันตแพทย์หญิง รุจิรดา ศิวะชาครียเวช

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ2) 
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ เฉลิมพงศ์ ตั้งวิจิตรสกุล

ทันตแพทย์ เฉลิมพงศ์ ตั้งวิจิตรสกุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง อัจฉริยา ตั้งจิตตรงฃ

ทันตแพทย์หญิง อัจฉริยา ตั้งจิตตรง

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ ไววิชญ์ โกมลแผ้ว

ทันตแพทย์ ไววิชญ์ โกมลแผ้ว

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอทำฟัน พหล

ทันตแพทย์หญิง ณัฐรดา กาญจนาปัจจ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอฟัน มหิดล

ทันตแพทย์หญิง สุพิชญา วัฒนานุกิจ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอฟัน พหลโยธิน

ทันตแพทย์ ภาสกร ชัยเจริญ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of the Esthetic Veneer COLTENE Superseries course by the COLTENE Dental Management Academy, Switzerland: training center at E-Line P. Orthodontic Courses Thailand – ELO (2022)
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอฟัน รามอินทรา

ทันตแพทย์หญิง ภรัณญา เลขะอนันตกุล

 • ปริญญาตรี (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอฟัน รามอินทรา

ทันตแพทย์หญิง สาธิดา สถิรชวาล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง จิณญา จุฑาแก้ว

ทันตแพทย์หญิง จิณญา จุฑาแก้ว

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอทำฟัน รามอินทรา

ทันตแพทย์หญิง พัฒศวรรณ ฉายวิเศษพล

 • ทันตแพทยศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Scholarship of Academic Excellence, Academic Year 2017
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ พงศกร บูรณะเนิต

ทันตแพทย์ พงศกร บูรณะเนิต

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ สิวาลัย เลิศคารม

ทันตแพทย์ สิวาลัย เลิศคารม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอฟันใกล้ฉัน

ทันตแพทย์หญิง อาฑิมา เกื้อจิรัฐิติกาล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอฟัน อ่อนนุช-สุขุมวิท 77

ทันตแพทย์ ธัจสะพณ ปั้นจาด

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(ทันตกรรมผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอฟัน จุฬา

ทันตแพทย์หญิง ศุภิสรา บุญคณาสันต์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่

ทันตแพทย์หญิง นวรา ชวณิชย์

 • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ. ณัฏฐกุล สละชีพ

ทันตแพทย์หญิง ณัฏฐกุล สละชีพ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวัทยาลัยขอนแก่น
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ.จิรนันท์ ศักดิ์สิทธิ์

ทันตแพทย์หญิง จิรนันท์ ศักดิ์สิทธิ์

 • ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Ex-lecturer at Sirindhorn college of public health
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.รชฎ กลับประทุม

ทันตแพทย์ รชฎ กลับประทุม

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.ชิษณุ เตียตระกูล

ทันตแพทย์ ชิษณุ เตียตระกูล

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
คุณหมอปณิฏฐา อนันตรัมพร

ทันตแพทย์หญิง ปณิฏฐา อนันตรัมพร

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.วิชาญ แซกัล

ทันตแพทย์ วิชาญ แซกัล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • Master of Science in Implantology and Dental Surgery, University of Duisburg-Essen, Germany.
 • Master of Science in Implant Dentistry, Mahidol University.
 • Certificate of All-On-Four Fixed Detachable Implants and Prosthesis by Neodent.
 • Certificate of The Veneer Blueprint Course in Dental Veneers.
 • Part-time lecturer at School of Dentistry, King Mongkut’s Institute of Technology, Thailand.
 • Founder and Teacher of course entitled “English for Dentists” in Thailand.
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอฟัน ขอนแก่น

ทันตแพทย์หญิง กุลฤดี สังสุทธิวงศา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ.ภิรญา ชยุตธนบูลย์ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง ภิรญา ชยุตธนบูลย์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.จักรภัทร จิรไชยสิงห์

ทันตแพทย์ จักรภัทร จิรไชยสิงห์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.ธีรวุฒิ วงศ์ไกรเวท

ทันตแพทย์ ธีรวุฒิ วงศ์ไกรเวท

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ.ธัญพิชชา กฤษณวงศ์

ทันตแพทย์หญิง ธัญพิชชา กฤษณวงศ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.พิพัฒน์ เทพปริยะพล

ทันตแพทย์ พิพัฒน์ เทพปริยะพล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ. กชกร อุไรฤกษ์กุล

ทันตแพทย์หญิง กชกร อุไรฤกษ์กุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.ปรมัตถ์ ปริญญาวิวัฒน์กุล

ทันตแพทย์ ปรมัตถ์ ปริญญาวิวัฒน์กุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ.บุณยลักษณ์ พฤทธิลักษมี

ทันตแพทย์หญิง บุณยลักษณ์ พฤทธิลักษมี

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง กัญญภัสสร์ สว่างศรี

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่

ทันตแพทย์หญิง พิชามญชุ์ จีรานุโกศล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิงนฎา แสวานี

ทันตแพทย์หญิง นฎา แสวานี

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เกียรตินิยมอันดับ 2) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ.จิณิฐตา รติมาศ

ทันตแพทย์หญิง จิณิฐตา รติมาศ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.พิชญ์ จิระเจริญวงศ์ษา DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ พิชญ์ จิระเจริญวงศ์ษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ.อาภิชา โทณะวณิก

ทันตแพทย์หญิง อาภิชา โทณะวณิก

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ.มัทริกา โล่ห์ประเสริฐ

ทันตแพทย์หญิง มัทริกา โล่ห์ประเสริฐ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ. ธนกร หวังดำรงวงศ์

ทันตแพทย์ ธนกร หวังดำรงวงศ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ. พิชญา พงษ์สุขเจริญกุล DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ พิชญา พงษ์สุขเจริญกุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ. เจตวัฒน์ เลี่ยมไพฑูรย์

ทันตแพทย์ เจตวัฒน์ เลี่ยมไพฑูรย์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ. ศุภิสรา บุญเจริญสมบัติ

ทันตแพทย์หญิง ศุภิสรา บุญเจริญสมบัติ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรอินเตอร์)
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ. พรพิชชา พระสว่าง

ทันตแพทย์หญิง พรพิชชา พระสว่าง

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ. นวลักษณ์ พิพิธสุขสันต์

ทันตแพทย์หญิง นวลักษณ์ พิพิธสุขสันต์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ. จิตติ จิตตาณิชย์

ทันตแพทย์ จิตติ จิตตาณิชย์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ. ปิยะนุช โชติกุล

ทันตแพทย์หญิง ปิยะนุช โชติกุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์ บุณยทรรศน์ เลิศมนัสชัย

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์หญิง ณัฐกานต์ ตุงคะศิริ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์หญิง ณิชยา ส่งวัฒนา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์หญิง อนัญญา มโนภินิเวศ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์หญิง อชิรญาณ์ เพิ่มทองอินทร์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์หญิง พรชนันท์ มิตรสันติสุข

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์ ณัฐชนน ศรีสุชาต

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง ชุติมา โฆษิตพันธวงศ์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์หญิง ชุติมา โฆษิตพันธวงศ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร GAO Live Implant Surgery
 • ประกาศนียบัตร Clinical Foundation Orthopedics Orthodontics and T.M.D.
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ ชัยสุรัติ ถกลภัคดี

ทันตแพทย์ ชัยสุรัติ ถกลภักดี

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ พิศักดิ์ โฆษิตพันธวงศ์

ทันตแพทย์ พิศักดิ์ โฆษิตพันธวงศ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์หญิง ปราณิศา เอมอยู่

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง พิมพ์นิดา โภคินชัชนันท์

ทันตแพทย์หญิง พิมพ์นิดา โภคินชัชนันท์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง ยุพามาศ บูรณ์ชวาล

ทันตแพทย์หญิง ยุพามาศ บูรณ์ชวาล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
คุณหมอกรกช จิรภัทรสุนทร

ทันตแพทย์หญิง กรกช จิรภัทรสุนทร

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ สถาบันทันตกรรม
 • ทันตกรรมรากเทียม สมาคมทันตแพทย์เอกชน
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง พลอยลดา วิทวัสพันธุ์

ทันตแพทย์หญิง พลอยลดา วิทวัสพันธุ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่

ทันตแพทย์รากเทียม

ทันตแพทย์ บวร คลองน้อย

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย

 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอรากฟันเทียม อ่อนนุช

รศ. ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล

 • อาจารย์ประจำ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล ทันตแพทย์สภาประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม Loma Linda University CA. USA
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอรากเทียม อ่อนนุช

ผศ.ดร.ทพ. ประการ ธนะศรีสืบวงศ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Graduate Diploma in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC., Implantology and Dental Surgery, International Medical College (Muenster University)
 • Certificate in Advanced Surgical Implant Fellowship, University of California, Los Angeles, USA
 • Ph.D. in Oral biology (Bone regeneration), Mahidol University
 • Full-time Lecturer in Oral Surgery and Implant Dentistry at Mahidol University
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.ประณัย นาคะปักษิณ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ ประณัย นาคะปักษิณ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอินเดียนา ,อินเดียนา สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอินเดียนา ,อินเดียนา สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยฟลอริดา ,ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยโลมา ลินดา , แคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
คุณหมอสุวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

ทันตแพทย์ สุวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • Diplomate of the Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Certificate of Fellowship Training in Oral and Maxillofacial Surgery, University of Alabama at Birmingham, USA.
 • Certificate of Clinical Residency All-on-4 Surgical protocol at Malo Clinic, Lisbon, Portugal
 • Certificate of Advanced Soft Tissue management by Dr.Ricardo Kern, Cairo, Egypt
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพร เหลืองชนะ

ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพร เหลืองชนะ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากฟันเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Msc., in Implantology and Dental Surgery (International Medical College (IMC) Germany)
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.วิชาญ แซกัล

ทันตแพทย์ วิชาญ แซกัล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • Master of Science in Implantology and Dental Surgery, University of Duisburg-Essen, Germany.
 • Master of Science in Implant Dentistry, Mahidol University.
 • Certificate of All-On-Four Fixed Detachable Implants and Prosthesis by Neodent.
 • Certificate of The Veneer Blueprint Course in Dental Veneers.
 • Part-time lecturer at School of Dentistry, King Mongkut’s Institute of Technology, Thailand.
 • Founder and Teacher of course entitled “English for Dentists” in Thailand.
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอคลินิกทำฟัน ใกล้ฉัน

ทันตแพทย์หญิง ณันธรีดา พงษ์พานิช

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยม อันดับ 2)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์และรากเทียม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอรากฟันเทียม สยาม

ทันตแพทย์หญิง รติรัตน์ โชติพันธุ์วิทยากุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ. วรภัทร จรางกุล DDS., MSc.

ทันตแพทย์ วรภัทร จรางกุล

 • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร ด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท ทันตกรรมรากเทียม international Medical Collage(IMC) เยอรมนี
 • Speaker of Straumann group thailand and Ivoclar
 • Staff of Thai Association of Dental Implantology
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.บดินทร์ สุขสมัย

ทันตแพทย์ บดินทร์ สุขสมัย

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certification in Oral implantology, PDAT (Private Dentist Association of Thailand) and DGOI (German Society of Oral Implantology)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม หลักสูตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (Implantology and Dental Surgery), University of Duisburg-Essen, International Medical College® (IMC), Münster, Germany
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ. สุรวรรณ บรรณวัฒน์ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง สุรวรรณ บรรณวัฒน์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก New York University (NYU)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทันตกรรมรากเทียม ภาควิชาโรคเหงือกและรากเทียม New York University (NYU)
 • Diplomate of International Congress of Oral Implantology
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ อัครินทร์ สันติวิฑูรวงศ์

ทันตแพทย์ อัครินทร์ สันติวิฑูรวงศ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม มหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยกรรมช่องปากและรากเทียม International Medical College (IMC) German
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ ภราดร แสนโคตร

ทันตแพทย์ ภราดร แสนโคตร

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศณียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Participation in Soft Tissue Surgery for Dental Implant Course
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ. ศุภากานต์ ภักดีเศรษฐกุล

ทันตแพทย์หญิง ศุภากานต์ ภักดีเศรษฐกุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา จากทันตแพทยสภา
 • อาจารย์พิเศษ สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา (2560-2561)
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดผลงานทางวิชาการ(งานวิจัย) จากงานประชุมราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทันตแพทย์หญิง กฤษณา ไตรปัญจวิทย์

ทันตแพทย์หญิง กฤษณา ไตรยปัญจวิทย์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ ฐิวริทธิ์ นาคธร

ทันตแพทย์ ฐิวริทธิ์ นาคธร

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ ขจรเดช วนรัตน์

ทันตแพทย์ ขจรเดช วนรัตน์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอโรคเหงือก กรุงเทพ

ทันตแพทย์ อธิภูมิ ทัศนกิจ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ.วิรดา วานิชรัตน์

ทันตแพทย์หญิง วิรดา วานิชรัตน์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.บุลากร กนกเสริมทรัพย์

ทันตแพทย์ บุลากร กนกเสริมทรัพย์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.เมธัส แจ้งสว่าง DDS.,

ทันตแพทย์ เมธัส แจ้งสว่าง

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ. นันทิชา จิรัฐติกาล

ทันตแพทย์หญิง นันทิชา จิรัฐติกาล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรการรักษารากฟัน, มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์ ศิรชัช ตีระวานิชสันติ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์หญิง พรรณปพร พิริยะโยธิน

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก (วิทยาเอ็นโดดอนต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่

ทันตแพทย์โรคเหงือก

ทันตแพทย์หญิง รัตมณี ตันตราวงศ์

ทันตแพทย์หญิง รัตมณี ตันตราวงศ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอโรคเหงือก สยาม

ทันตแพทย์หญิง สุทธิธร ญาณรังสี

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  Special instructor at Srinakharinwirot university
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ. ศุภากานต์ ภักดีเศรษฐกุล

ทันตแพทย์หญิง ศุภากานต์ ภักดีเศรษฐกุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก แขนงวิชาปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา จากทันตแพทยสภา
 • อาจารย์พิเศษ สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา (2560-2561)
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวดผลงานทางวิชาการ(งานวิจัย) จากงานประชุมราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ทันตแพทย์หญิง ชญานุช อ่างแก้ว

ทันตแพทย์หญิง ชญานุช อ่างแก้ว

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Preceptorship Program in Dental implantology University of California, Los Angeles
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ ธนิต สุ่นป่าน

ทันตแพทย์ ธนิต สุ่นปาน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC in Prosthodontics (International Program), มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์หญิง ผณิตา โรจนสกุล

ทันตแพทย์หญิง ผณิตา โรจนสกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Master’s from New York University college of dentisty
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์หญิง ปราณิศา เอมอยู่

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอรากฟันเทียม สยาม

ทันตแพทย์หญิง รติรัตน์ โชติพันธุ์วิทยากุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.พัชรวัชร์ ศิริปมิตต์ดุล

ทันตแพทย์ พัชรวัชร์ ศิริปมิตต์ดุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอฟัน อดุมสุข

ทันตแพทย์หญิง โชษิตา บรรณเกียรติกุล

 • ทันตแพทศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.ธนวริทธิ์ จำเนียรกาล

ทันตแพทย์ ธนวริทธิ์ จำเนียรกาล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ.สุทธาทิพย์ กนกสุทธิวงศ์

ทันตแพทย์หญิง สุทธาทิพย์ กนกสุทธิวงศ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์ ศิรัส สังขปรีชา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ), มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ, Indiana University, USA
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์ บวร คลองน้อย

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย

 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ สกุล ชินอุดมวงศ์

ทันตแพทย์ สกุล ชินอุดมวงศ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมโรคเหงือก
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอตกแต่งฟัน สยาม

ทันตแพทย์ พฤทธิ์ ชิวปรีชา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศณียบัตรชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ นริศร สุวัฒน์วิโรจน์

ทันตแพทย์ นริศร สุวัฒน์วิโรจน์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอถอนฟัน

ทันตแพทย์ กิรกุล ช่วยชู

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.วิชาญ แซกัล

ทันตแพทย์ วิชาญ แซกัล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • Master of Science in Implantology and Dental Surgery, University of Duisburg-Essen, Germany.
 • Master of Science in Implant Dentistry, Mahidol University.
 • Certificate of All-On-Four Fixed Detachable Implants and Prosthesis by Neodent.
 • Certificate of The Veneer Blueprint Course in Dental Veneers.
 • Part-time lecturer at School of Dentistry, King Mongkut’s Institute of Technology, Thailand.
 • Founder and Teacher of course entitled “English for Dentists” in Thailand.
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ อรรถพล ยงวิกุล

ทันตแพทย์ อรรถพล ยงวิกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรอบรมการบาดเจ็บใบหน้าขากรรไกร
 • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมการรักษาโรคข้อต่อขากรรไกร
 • ประกาศนียบัตรอบรมการรักษาความวิการของใบหน้าขากรรไกร และการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอคลินิกทำฟัน ใกล้ฉัน

ทันตแพทย์หญิง ณันธรีดา พงษ์พานิช

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยม อันดับ 2)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์และรากเทียม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ.ณภัทร บุนนาค

ทันตแพทย์หญิง ณภัทร บุนนาค

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลขอนแก่น
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ.ณัฐสิทธิ์ ชุณหะวัต

ทันตแพทย์ ณัฐสิทธิ์ ชุณหะวัต

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพ. วรภัทร จรางกุล DDS., MSc.

ทันตแพทย์ วรภัทร จรางกุล

 • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร ด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท ทันตกรรมรากเทียม international Medical Collage(IMC) เยอรมนี
 • Speaker of Straumann group thailand and Ivoclar
 • Staff of Thai Association of Dental Implantology
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ.จุฑาทิป ประสานสุทธิพร DDS.,

ทันตแพทย์หญิง จุฑาทิป ประสานสุทธิพร

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศณียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทพญ. สุรวรรณ บรรณวัฒน์ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง สุรวรรณ บรรณวัฒน์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก New York University (NYU)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทันตกรรมรากเทียม ภาควิชาโรคเหงือกและรากเทียม New
 • York University -Diplomate of International Congress of Oral Implantology
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ อัครินทร์ สันติวิฑูรวงศ์

ทันตแพทย์ อัครินทร์ สันติวิฑูรวงศ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม มหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยกรรมช่องปากและรากเทียม International Medical College (IMC) German
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
ทันตแพทย์ ภราดร แสนโคตร

ทันตแพทย์ ภราดร แสนโคตร

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศณียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและรากฟันเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Participation in Soft Tissue Surgery for Dental Implant Course
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่
หมอจัดฟัน สไมค์

ทันตแพทย์หญิง วรรัตน์ วงศ์รัศมีจรูญ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ปรึกษาปัญหาเรื่องฟัน | ทำนัดหมายที่นี่

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล