ทันตแพทย์ หมอฟัน คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนศ

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนศ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK
หมอจัดฟัน สไมล์

ทันตแพทย์หญิง ลัดดา วินารักษ์วงศ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
ทันตแพทย์หญิง วนัสนันท์ กาวดิลก

ทันตแพทย์หญิง วนัสนันท์ กาวดิลก

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
ทันตแพทย์หญิง อภิญญา ตันติสิริวัฒน์

ทันตแพทย์หญิง อภิญญา ตันติสิริวัฒน์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University College of London
 • ประกาศนียบัตร MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute
ทันตแพทย์หญิง จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม

ทันตแพทย์หญิง จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย Chang Gung ประเทศไต้หวัน
ทันตแพทย์หญิง ปิยะธิดา จิตตานันท์

ทันตแพทย์หญิง ปิยะธิดา จิตตานันท์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์หญิง จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์

ทันตแพทย์หญิง จุติพร ไพรวัฒนานุพันธ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Tokyo Medical and Dental University
ทันตแพทย์หญิง สุชาชิษฒ์ อริยะบุญศฺริ

ทันตแพทย์หญิง สุชาชิษฒ์ อริยะบุญศฺริ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
หมอจัดฟัน สไมล์

ทันตแพทย์ อภิเชษฐ์ ชัยยงค์สิริเสริญ

ทันตแพทย์หญิง รัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย

ทันตแพทย์หญิง รัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์หญิง ปทิดา ปฏิรพการ

ทันตแพทย์หญิง ปทิดา ปฏิรพการ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Advance Program for International Dentists in Orthodontics, Nee York University
 • Certificate for Advance Program in Comprehensive Dentistry
ทันตแพทย์หญิง พงษ์พิมน สุขะวิสิษฐ์

ทันตแพทย์หญิง พงษ์พิมน สุขะวิสิษฐ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
ทันตแพทย์หญิง ฐาปนี วงศ์ทองเหลือ

ทันตแพทย์หญิง ฐาปนี วงศ์ทองเหลือ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมสำหรับเด็ก, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, New York University , USA
ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ

ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics , University College London
ทันตแพทย์หญิง สุริสา เกษรมาลา

ทันตแพทย์หญิง สุริสา เกษรมาลา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟันแบบใส
ทันตแพทย์ จงฮั่น ใช่

ทันตแพทย์ จงฮั่น ใช่

ทันตแพทย์หญิง ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชค

ทันตแพทย์หญิง ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชค

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
หมอจัดฟัน สไมล์

ทันตแพทย์หญิง ภัคญา ศรีทองสุข

ทันตแพทย์ ปวัน กอบกิจสกุล

ทันตแพทย์ ปวัน กอบกิจสกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตทันตกรรมจัดฟัน หลักสูตร International มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์กิตติกรณ์ เจริญศุภกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์หญิง อัญญานี แสงหิรัญสุข

ทันตแพทย์หญิง อัญญานี แสงหิรัญสุข

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง สุลัยนี ก่อกิจสวัสดิ์

ทันตแพทย์หญิง สุลัยนี ก่อกิจสวัสดิ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc. of Hong Kong
ทันตแพทย์หญิง พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร

ทันตแพทย์หญิง พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ทันตกรรมจัฟัน มหาวิทยามหิดล
ทันตแพทย์หญิง สาลินี แหยมตุ้ย

ทันตแพทย์หญิง สาลินี แหยมตุ้ย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตร First Dentofacial Orthodontics Advanced Class,
 • Progressive Orthodontic Seminars, California
ทันตแพทย์หญิง ศิรัณพร เกษรมาลา

ทันตแพทย์หญิง ศิรัณพร เกษรมาลา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง เอกทันตกรรมหัตถการ
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรจัดฟันแบบใส invisalign
ทันตแพทย์หญิง กนกอร ตันติพาณิชย์กุล

ทันตแพทย์หญิง กนกอร ตันติพาณิชย์กุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Residency training in Orthodontics, Mahidol University

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง วิชชุลดา วิจิตรสงวน

ทันตแพทย์หญิง วิชชุลดา วิจิตรสงวน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์หญิง นวลนภา ทิพย์ถิระพงศ์

ทันตแพทย์หญิง นวลนภา ทิพย์ถิระพงศ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตแพทย์หญิง ดิศกุล ผิวหอม

ทันตแพทย์หญิง ดิศกุล ผิวหอม

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทันตแพทย์ เฉลิมพงศ์ ตั้งวิจิตรสกุล

ทันตแพทย์ เฉลิมพงศ์ ตั้งวิจิตรสกุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ สิวาลัย เลิศคารม

ทันตแพทย์ สิวาลัย เลิศคารม

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง อัญชลี เทพขวัญ

ทันตแพทย์หญิง อัญชลี เทพขวัญ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์ วรภัทร จรางกุล

ทันตแพทย์ วรภัทร จรางกุล

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง พรพรรณ จิราวัฒนานุรักษ์

ทันตแพทย์หญิง พรพรรณ จิราวัฒนานุรักษ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง เอกวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
ทันตแพทย์ พงศกร บูรณะเนิต

ทันตแพทย์ พงศกร บูรณะเนิต

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง กันติยา จันทรคุณ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์หญิง กนกพร เกษมกิจวัฒนา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ทันตแพทย์ อนันต์ ลิ้มจินดานุวัฒน์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอจัดฟัน สไมล์

ทันตแพทย์ กิตติกรณ์ เจริญศุภกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง อัจฉริยา ตั้งจิตตรงฃ

ทันตแพทย์หญิง อัจฉริยา ตั้งจิตตรง

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ทันตแพทย์หญิง ธีรดา มุ่งทวีพงษา

ทันตแพทย์หญิง ธีรดา มุ่งทวีพงษา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เวสเทิร์น มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ ภัทรพงศ์ สติมัย

ทันตแพทย์ ภัทรพงศ์ สติมัย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต เวสเทิร์น มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง ณัฎฐณิชา ชาญภิญโญ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทันตแพทย์ ชัยสุรัติ ถกลภัคดี

ทันตแพทย์ ชัยสุรัติ ถกลภักดี

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง พิมพ์นิดา โภคินชัชนันท์

ทันตแพทย์หญิง พิมพ์นิดา โภคินชัชนันท์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ ธนิต สุ่นป่าน

ทันตแพทย์ ธนิต สุ่นป่าน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC in Prosthodontics (International Program), มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง ชุติมา โฆษิตพันธวงศ์

ทันตแพทย์หญิง ชุติมา โฆษิตพันธวงศ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ พิศักดิ์ โฆษิตพันธวงศ์

ทันตแพทย์ พิศักดิ์ โฆษิตพันธวงศ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง ยุพามาศ บูรณ์ชวาล

ทันตแพทย์หญิง ยุพามาศ บูรณ์ชวาล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์รากเทียม

ทันตแพทย์ บวร คลองน้อย

ทันตแพทย์ บวร คลองน้อย

 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพร เหลืองชนะ

ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพร เหลืองชนะ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากฟันเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Msc., in Implantology and Dental Surgery (International Medical College (IMC) Germany)
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทันตแพทย์หญิง กฤษณา ไตรปัญจวิทย์

ทันตแพทย์หญิง กฤษณา ไตรปัญจวิทย์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

ทันตแพทย์หญิง รัชฎา โมชฎาพร

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
ทันตแพทย์ ขจรเดช วนรัตน์

ทันตแพทย์ ขจรเดช วนรัตน์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
ทันตแพทย์ ฐิวริทธิ์ นาคธร

ทันตแพทย์ ฐิวริทธิ์ นาคธร

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ ธีรวุฒิ ตั้งเสถียร

ทันตแพทย์ ธีรวุฒิ ตั้งเสถียร

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมอจัดฟัน สไมล์

ทันตแพทย์หญิง ศศพินทุ์ เจณณวานิช

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาเอนโดดอนต์ Dental School, Faculty of medicine, the university of Manchester

ทันตแพทย์โรคเหงือก

ทันตแพทย์ ภัทร์ ภู่เจริญ

ทันตแพทย์ ภัทร์ ภู่เจริญ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาปริทัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทัน มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
ทันตแพทย์หญิง รัตมณี ตันตราวงศ์

ทันตแพทย์หญิง รัตมณี ตันตราวงศ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ทันตแพทย์หญิง ปณิตา สุทธิศักดิ์ภักดี

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมรากฟันเทียม ชั้นสูง UCLA สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ทันตกรรมบูรณะเพื่อความงาม และทันตกรรมรากฟันเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ ชญย์กฤช ธาราธิคุณเดช

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทันตกรรมตกแต่ง มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
ทันตแพทย์หญิง ชญานุช อ่างแก้ว

ทันตแพทย์หญิง ชญานุช อ่างแก้ว

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Preceptorship Program in Dental implantology University of California, Los Angeles
ทันตแพทย์ รัชชย ชยางศุ

ทันตแพทย์ รัชชย ชยางศุ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ทันตแพทย์มหาบํณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม และรากฟันเทียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง รจน์สุพรรณ แจ้งเจนกิจ

ทันตแพทย์หญิง รจน์สุพรรณ แจ้งเจนกิจ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง ผณิตา โรจนสกุล

ทันตแพทย์หญิง ผณิตา โรจนสกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Master’s from New York University college of dentisty

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพร เหลืองชนะ

ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพร เหลืองชนะ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากฟันเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Msc., in Implantology and Dental Surgery (International Medical College (IMC) Germany)
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ วรภัทร จรางกุล

ทันตแพทย์ วรภัทร จรางกุล

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ นริศร สุวัฒน์วิโรจน์

ทันตแพทย์ นริศร สุวัฒน์วิโรจน์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์ บวร คลองน้อย

ทันตแพทย์ บวร คลองน้อย

 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ อรรถพล ยงวิกุล

ทันตแพทย์ อรรถพล ยงวิกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรอบรมการบาดเจ็บใบหน้าขากรรไกร
 • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมการรักษาโรคข้อต่อขากรรไกร
 • ประกาศนียบัตรอบรมการรักษาความวิการของใบหน้าขากรรไกร และการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร
ทันตแพทย์ สกุล ชินอุดมวงศ์

ทันตแพทย์ สกุล ชินอุดมวงศ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมโรคเหงือก
ทันตแพทย์หญิง ฉัตราภรณ์ ศุภจำรญ

ทันตแพทย์หญิง ฉัตราภรณ์ ศุภจำรญ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ทันตแพทย์ อานนท์ ท้าวประยูร

ทันตแพทย์ อานนท์ ท้าวประยูร

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก รพ.ชลบุรี
ทันตแพทย์ ภัคพล เพชรรัตน์

ทันตแพทย์ ภัคพล เพชรรัตน์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล