หมอฟัน คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาอ่อนนุช (สุขุมวิท 77)


ทันตแพทย์ของ Smile Signature สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ
ในด้านความชำนาญเฉพาะทางแต่ละสาขา เพื่อที่จะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

หมอรากฟันเทียม อ่อนนุช

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

รศ. ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล


 • อาจารย์ประจำ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูงสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล ทันตแพทย์สภาประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม Loma Linda University CA. USA
ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
ทัศนีย์ ตั้งลิตานนท์

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง ทัศนีย์ ตั้งลิตานนท์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign Align Technology, Inc.
คุณหมอสุวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์ สุวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • Diplomate of the Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Certificate of Fellowship Training in Oral and Maxillofacial Surgery, University of Alabama at Birmingham, USA.
 • Certificate of Clinical Residency All-on-4 Surgical protocol at Malo Clinic, Lisbon, Portugal
 • Certificate of Advanced Soft Tissue management by Dr.Ricardo Kern, Cairo, Egypt
ทพ.บดินทร์ สุขสมัย

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

ทันตแพทย์ บดินทร์ สุขสมัย


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certification in Oral implantology, PDAT (Private Dentist Association of Thailand) and DGOI (German Society of Oral Implantology)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม หลักสูตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (Implantology and Dental Surgery), University of Duisburg-Essen, International Medical College® (IMC), Münster, Germany
ทันตแพทย์ ขจรเดช วนรัตน์

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทันตแพทย์ ขจรเดช วนรัตน์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
ทันตแพทย์หญิง รัตมณี ตันตราวงศ์

ทันตแพทย์โรคเหงือก

ทันตแพทย์หญิง รัตมณี ตันตราวงศ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์จัดฟัน สุขุมวิท

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง ศตดรัณ ชาญชัยฤกษ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยหิดล
 • ปริญญาเอกทางคลินิกทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร
หมอฟัน อดุมสุข

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ทันตแพทย์หญิง โชษิตา บรรณเกียรติกุล


 • ทันตแพทศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ. พิชชาพร กาญจนประภาส DDS., MSc.,

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง พิชชาพร กาญจนประภาส


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมอฟัน อ่อนนุช-สุขุมวิท 77

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ ธัจสะพณ ปั้นจาด


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ทันตแพทย์หญิง จิณญา จุฑาแก้ว

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง จิณญา จุฑาแก้ว


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพ.รชฎ กลับประทุม

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ รชฎ กลับประทุม


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมอฟันใกล้ฉัน

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง อาฑิมา เกื้อจิรัฐิติกาล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง กัญญภัสสร์ สว่างศรี


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ. ศุภิสรา บุญเจริญสมบัติ

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง ศุภิสรา บุญเจริญสมบัติ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรอินเตอร์)

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล