ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาอเวนิว รัชโยธิน


ทีมทันตแพทย์ของ Smile Signature ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ ในด้านความชำนาญเฉพาะแต่ละสาขา เพื่อที่จะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

หมอจัดฟันใส รังสิต

ทันตแพทย์ ศิริพงษ์ วิภาศิริ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, เกียรตินิยม
 • American Board in Esthetic Medicine
 • Cert. in Orthodontics 2549 OSRTh
 • Certificate in Esthetic Implant Dentistry, Chulalongkorn University
 • Certificate in Orthodontic Clear Aligner Mini Residency Program, Singapore

ปริญญาตรี

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ทบ. (2541) ,เกียรตินิยม (Doctor of Dental Surgery , DDS.hons)

อาจารย์ทันตแพทย์/ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542

ประกาศนียบัตร

 • American Board in Esthetic Medicine
 • Cert. in Orthodontics 2549 OSRTh (จัดฟัน)
 • สมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย (www.orthothailand.org)
 • Certificate in Esthetic Implant Dentistry, Chulalongkorn University
 • ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทันตกรรมเลขที่ (ท.6473) ทันตแพทยสภา
 • Certificate in Orthodontic Clear Aligner Mini Residency Program, Singapore

การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง/การอบรม

 • Esthetic Implant Dentistry, Chulalongkorn University
 • Invisalign Mini Residency Training Singapore (Dr.Sandra Tai),Singapore
 • Mini Implant For Orthodontic (Taipei, Taiwan)
 • Damon International Training Course (เครื่องมือจัดฟันดาม่อน) (Taipei, Taiwan)
 • Master Class Veneer Training (เคลือบผิวฟันเทียม)
 • American Board in Esthetic Medicine
 • Laser in Orthodontic Treatment International Orthodontic
 • Training for Lingual Orthodontic Treatment Course (จัดฟันด้านใน)
 • Intensive Course in Digital and Esthetic Restoration(ICDE)
 • Meisinger Bone Management (MBM)

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

 • สมาชิกทันตแพทยสภา
 • สมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทสไทย ; สมาชิกสามัญตลอดชีพ
 • สมาคมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย ; สมาชิกสมทบ
 • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย ; สมาชิกสามัญตลอดชีพ
 • ชมรมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย ; สมาชิกสามัญตลอดชีพ
 • ชมรมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย ; สมาชิกสามัญตลอดชีพ

Private Practice

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับสอง
 • ศูนย์ทันตกรรม เด็นทัล แพลนเน็ต (Dental Planet Clinic)
 • คลินิกทันตกรรม สมายซิกเนเจอร์ (Smile Signature)
หมอคลินิกทำฟัน ใกล้ฉัน

ทันตแพทย์หญิง ณันธรีดา พงษ์พานิช

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยม อันดับ 2)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์และรากเทียม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมอจัดฟัน กรุงเทพ

ทันตแพทย์ ธรรศ ประทีปทอง

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทันตแพทย์หญิง นวรา ชวณิชย์

 • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมอฟัน มหาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์หญิง ภคมน ชัชวาลกิจกุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมอฟัน สุขุมวิท 77

ทันตแพทย์หญิง สุกัญญา สวี่

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอฟัน รัชโยธิน

ทันตแพทย์หญิง สุกัญญา วิบูลย์ศิริกุล

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาลัยมหิดล
หมอโรคเหงือก กรุงเทพ

ทันตแพทย์ อธิภูมิ ทัศนกิจ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอรักษาโรคเหงือก รัชโยธิน

ทันตแพทย์หญิง สุทธิธร ญาณรังสี

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Special instructor at Srinakharinwirot university
หมอทำฟัน รัชดา

ทันตแพทย์หญิง พรสวรรค์ อริยา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทพญ.ณภัทร บุนนาค

ทันตแพทย์หญิง ณภัทร บุนนาค

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลขอนแก่น
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทพญ. ณัฏฐกุล สละชีพ

ทันตแพทย์หญิง ณัฏฐกุล สละชีพ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวัทยาลัยขอนแก่น 
คุณหมอปณิฏฐา อนันตรัมพร

ทันตแพทย์หญิง ปณิฏฐา อนันตรัมพร

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ทพญ.ธัญพิชชา กฤษณวงศ์

ทันตแพทย์หญิง ธัญพิชชา กฤษณวงศ์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล