หมอฟัน คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาอเวนิว รัชโยธิน


ทันตแพทย์ของ Smile Signature สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาอเวนิว รัชโยธิน ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ
ในด้านความชำนาญเฉพาะทางแต่ละสาขา เพื่อที่จะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

หมอจัดฟันใส รังสิต

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์ ศิริพงษ์ วิภาศิริ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, เกียรตินิยม
 • American Board in Esthetic Medicine
 • Cert. in Orthodontics 2549 OSRTh
 • Certificate in Esthetic Implant Dentistry, Chulalongkorn University
 • Certificate in Orthodontic Clear Aligner Mini Residency Program, Singapore

ปริญญาตรี

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ทบ. (2541) ,เกียรตินิยม (Doctor of Dental Surgery , DDS.hons)

อาจารย์ทันตแพทย์/ประวัติการทำงาน

 • อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542

ประกาศนียบัตร

 • American Board in Esthetic Medicine
 • Cert. in Orthodontics 2549 OSRTh (จัดฟัน)
 • สมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย (www.orthothailand.org)
 • Certificate in Esthetic Implant Dentistry, Chulalongkorn University
 • ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทันตกรรมเลขที่ (ท.6473) ทันตแพทยสภา
 • Certificate in Orthodontic Clear Aligner Mini Residency Program, Singapore

การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง/การอบรม

 • Esthetic Implant Dentistry, Chulalongkorn University
 • Invisalign Mini Residency Training Singapore (Dr.Sandra Tai),Singapore
 • Mini Implant For Orthodontic (Taipei, Taiwan)
 • Damon International Training Course (เครื่องมือจัดฟันดาม่อน) (Taipei, Taiwan)
 • Master Class Veneer Training (เคลือบผิวฟันเทียม)
 • American Board in Esthetic Medicine
 • Laser in Orthodontic Treatment International Orthodontic
 • Training for Lingual Orthodontic Treatment Course (จัดฟันด้านใน)
 • Intensive Course in Digital and Esthetic Restoration(ICDE)
 • Meisinger Bone Management (MBM)

สมาชิกสมาคม/ชมรมแพทย์

 • สมาชิกทันตแพทยสภา
 • สมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทสไทย ; สมาชิกสามัญตลอดชีพ
 • สมาคมทันตกรรมจัดฟันแห่งประเทศไทย ; สมาชิกสมทบ
 • ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย ; สมาชิกสามัญตลอดชีพ
 • ชมรมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย ; สมาชิกสามัญตลอดชีพ
 • ชมรมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย ; สมาชิกสามัญตลอดชีพ
หมอคลินิกทำฟัน ใกล้ฉัน

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์หญิง ณันธรีดา พงษ์พานิช


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์และรากเทียม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หมอจัดฟัน กรุงเทพ

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์ ธรรศ ประทีปทอง


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมอฟัน รัชโยธิน

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง สุกัญญา วิบูลย์ศิริกุล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาลัยมหิดล

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง นวรา ชวณิชย์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมอโรคเหงือก กรุงเทพ

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทันตแพทย์ อธิภูมิ ทัศนกิจ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ.ณภัทร บุนนาค

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์หญิง ณภัทร บุนนาค


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลขอนแก่น
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทพ. พิชญา พงษ์สุขเจริญกุล DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ทั่วไปขั้นสูง

ทันตแพทย์ พิชญา พงษ์สุขเจริญกุล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
 • อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทพญ. ณัฏฐกุล สละชีพ

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง ณัฏฐกุล สละชีพ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวัทยาลัยขอนแก่น
คุณหมอปณิฏฐา อนันตรัมพร

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง ปณิฏฐา อนันตรัมพร


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ.ธัญพิชชา กฤษณวงศ์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง ธัญพิชชา กฤษณวงศ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทพ. ธนกร หวังดำรงวงศ์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ ธนกร หวังดำรงวงศ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพ. จิตติ จิตตาณิชย์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์ จิตติ จิตตาณิชย์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล