ทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขา สยามสแควร์

ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

ทันตแพทย์ ฐิวริทธิ์ นาคธร

ทันตแพทย์ ฐิวริทธิ์ นาคธร

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ พิศักดิ์ โฆษิตพันธวงศ์

ทันตแพทย์ พิศักดิ์ โฆษิตพันธวงศ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพ. วรภัทร จรางกุล DDS., MSc.

ทันตแพทย์ วรภัทร จรางกุล

 • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร ด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท ทันตกรรมรากเทียม international Medical Collage(IMC) เยอรมนี
 • Speaker of Straumann group thailand and Ivoclar
 • Staff of Thai Association of Dental Implantology
ทันตแพทย์ ขจรเดช วนรัตน์

ทันตแพทย์ ขจรเดช วนรัตน์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
ทันตแพทย์หญิง ชุติมา โฆษิตพันธวงศ์

ทันตแพทย์หญิง ชุติมา โฆษิตพันธวงศ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง พงษ์พิมน สุขะวิสิษฐ์

ทันตแพทย์หญิง พงษ์พิมน สุขะวิสิษฐ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพร เหลืองชนะ

ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพร เหลืองชนะ

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากฟันเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Msc., in Implantology and Dental Surgery (International Medical College (IMC) Germany)
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง วิชชุลดา วิจิตรสงวน

ทันตแพทย์หญิง วิชชุลดา วิจิตรสงวน

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ

ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics , University College London
ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ นริศร สุวัฒน์วิโรจน์

ทันตแพทย์ นริศร สุวัฒน์วิโรจน์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์ บวร คลองน้อย

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย

 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ ธนิต สุ่นป่าน

ทันตแพทย์ ธนิต สุ่นป่าน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC in Prosthodontics (International Program), มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง รัตมณี ตันตราวงศ์

ทันตแพทย์หญิง รัตมณี ตันตราวงศ์

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง รัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย

ทันตแพทย์หญิง รัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทพ.ประณัย นาคะปักษิณ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ ประณัย นาคะปักษิณ

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอินเดียนา ,อินเดียนา สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอินเดียนา ,อินเดียนา สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยฟลอริดา ,ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยโลมา ลินดา , แคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา
ทันตแพทย์หญิง ผณิตา โรจนสกุล

ทันตแพทย์หญิง ผณิตา โรจนสกุล

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Master’s from New York University college of dentisty
ทันตแพทย์จัดฟัน สุขุมวิท

ทันตแพทย์หญิง ศตดรัณ ชาญชัยฤกษ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยหิดล
 • ปริญญาเอกทางคลินิกทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร
หมอจัดฟัน สยาม

ทันตแพทย์หญิง ณัฐการ โรจน์กาญจนพร

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หมอทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์หญิง ปราณิศา เอมอยู่

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ2)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมอถอนฟัน

ทันตแพทย์ กิรกุล ช่วยชู

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอฟัน สยาม

ทันตแพทย์หญิง รศนา บุญเพ็ง

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Certificated Invisalign Go Provider
หมอทำฟัน กรุงเทพ

ทันตแพทย์หญิง สุภัค อจลกิตติสิน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
หมอทำฟัน สาขาสยามสแควร์

ทันตแพทย์หญิง ณัฐชานันท์ วิวรรธน์สมบัติ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยรังสิต
หมอรากฟันเทียม สยาม

ทันตแพทย์หญิง รติรัตน์ โชติพันธุ์วิทยากุล

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมอโรคเหงือก สยาม

ทันตแพทย์หญิง สุทธิธร ญาณรังสี

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Special instructor at Srinakharinwirot university
หมอทำฟัน สยาม

ทันตแพทย์หญิง รุจิรดา ศิวะชาครียเวช

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ2) 
หมอทำฟัน รัชดา

ทันตแพทย์หญิง พรสวรรค์ อริยา

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทพญ.นภสร ตันพิพัฒน์

ทันตแพทย์หญิง นภสร ตันพิพัฒน์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทพญ.กัญจน์วิภา ภูริสัตย์ DDS.,

ทันตแพทย์หญิง กัญจน์วิภา ภูริสัตย์

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University,USA
 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมจัดฟันเเบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign ,Align technology ,Inc.
หมอรักษารากฟัน บางใหญ่

ทพ.ดร. กษิดิศ รักษาเกียรติ

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาเอก สาขา Doctor of Dental Research, Doctoral School of Clinical Medicine, Semmelweis University, Budapest
 • Present Lecturer at Endodontic Division, Department of Restorative Dentistry (2016)
 • Received Faculty of Dentistry, Semmelweis University grant for PhD scientific project, Budapest, Hungary (2019-2021)
 • CED-IDAR Travel awards, Madrid, Spain (2019)
 • Reward for publication (D1) in the dental field journal by Semmelweis University, Faculty of Dentistry (2020)
 • Travel Fellowships at the 68th ORCA (Caries research) Conference, Croatia (2021)

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล