หมอฟัน คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์

ทันตแพทย์คลินิกทันตกรรม สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาสยามสแควร์


ทันตแพทย์ของ Smile Signature สไมล์ ซิกเนเจอร์ สาขาสยามสแควร์ ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ
ในด้านความชำนาญเฉพาะทางแต่ละสาขา เพื่อที่จะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม

ทพ. วรภัทร จรางกุล DDS., MSc.

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์ วรภัทร จรางกุล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร ด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท ทันตกรรมรากเทียม international Medical Collage(IMC) เยอรมนี
 • Speaker of Straumann group thailand and Ivoclar
 • Staff of Thai Association of Dental Implantology
ทันตแพทย์หญิง ชุติมา โฆษิตพันธวงศ์ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทันตแพทย์หญิง ชุติมา โฆษิตพันธวงศ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร GAO Live Implant Surgery
 • ประกาศนียบัตร Clinical Foundation Orthopedics Orthodontics and T.M.D.
ทันตแพทย์ ขจรเดช วนรัตน์

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทันตแพทย์ ขจรเดช วนรัตน์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน
ทันตแพทย์ ฐิวริทธิ์ นาคธร

ทันตแพทย์รักษารากฟัน

ทันตแพทย์ ฐิวริทธิ์ นาคธร


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ พิศักดิ์ โฆษิตพันธวงศ์

ทันตแพทย์ประดิษฐ์

ทันตแพทย์ พิศักดิ์ โฆษิตพันธวงศ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง พงษ์พิมน สุขะวิสิษฐ์

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง พงษ์พิมน สุขะวิสิษฐ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
ทันตแพทย์ บวร คลองน้อย

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ศัลยกรรมช่องปาก

ผศ.นพ.ทพ.ดร. บวร คลองน้อย


 • German Board of Oral and Maxillofacial Surgery
 • Doctor of Medicine Friedrich-Alexander University, Germany
 • Thai Board of Oral and Maxillofacial Surgery มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพร เหลืองชนะ

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพร เหลืองชนะ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากฟันเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Msc., in Implantology and Dental Surgery (International Medical College (IMC) Germany)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
ทันตแพทย์ ธนิต สุ่นป่าน

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ทันตแพทย์ ธนิต สุ่นปาน


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC in Prosthodontics (International Program), มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics , University College London
ทันตแพทย์หญิง วิชชุลดา วิจิตรสงวน

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง วิชชุลดา วิจิตรสงวน


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หมอรากเทียม อ่อนนุช

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

ผศ.ดร.ทพ.ประการ ธนะศรีสืบวงศ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Graduate Diploma in Oral and Maxillofacial Surgery, Mahidol University
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขารากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC., Implantology and Dental Surgery, International Medical College (Muenster University)
 • Certificate in Advanced Surgical Implant Fellowship, University of California, Los Angeles, USA
 • Ph.D. in Oral biology (Bone regeneration), Mahidol University
 • Full-time Lecturer in Oral Surgery and Implant Dentistry at Mahidol University
ทพ.ประณัย นาคะปักษิณ DDS., MSc.,

ทันตแพทย์รากฟันเทียม

ทันตแพทย์ ประณัย นาคะปักษิณ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอินเดียนา ,อินเดียนา สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยอินเดียนา ,อินเดียนา สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยฟลอริดา ,ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยโลมา ลินดา , แคลิฟอเนีย สหรัฐอเมริกา
ทันตแพทย์ นริศร สุวัฒน์วิโรจน์

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์ นริศร สุวัฒน์วิโรจน์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทย์หญิง รัตมณี ตันตราวงศ์

ทันตแพทย์โรคเหงือก

ทันตแพทย์หญิง รัตมณี ตันตราวงศ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์หญิง รัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง รัชฎา ลิ้มวัฒนพรชัย


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ทันตแพทย์หญิง ผณิตา โรจนสกุล

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ทันตแพทย์หญิง ผณิตา โรจนสกุล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Master’s from New York University college of dentisty
ทันตแพทย์จัดฟัน สุขุมวิท

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง ศตดรัณ ชาญชัยฤกษ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง มหาวิทยาลัยหิดล
 • ปริญญาเอกทางคลินิกทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร
หมอจัดฟัน สยาม

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง ณัฐการ โรจน์กาญจนพร


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หมอทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์ประดิษฐ์, ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ทันตแพทย์หญิง ปราณิศา เอมอยู่


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมอถอนฟัน

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก

ทันตแพทย์ กิรกุล ช่วยชู


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
ทพญ.สุทธาทิพย์ กนกสุทธิวงศ์

ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ทันตแพทย์หญิง สุทธาทิพย์ กนกสุทธิวงศ์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมอรากฟันเทียม สยาม

ทันตแพทย์รากฟันเทียม, ทันตแพทย์บูรณะฟันและตกแต่ง

ทันตแพทย์หญิง รติรัตน์ โชติพันธุ์วิทยากุล


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมอโรคเหงือก สยาม

ทันตแพทย์โรคเหงือก

ทันตแพทย์หญิง สุทธิธร ญาณรังสี


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Special instructor at Srinakharinwirot university
ทพญ.กัญจน์วิภา ภูริสัตย์ DDS.,

ทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์หญิง กัญจน์วิภา ภูริสัตย์


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University,USA
 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมจัดฟันเเบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign ,Align technology ,Inc.
หมอฟัน สยาม

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง รศนา บุญเพ็ง


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Certificated Invisalign Go Provider
หมอทำฟัน สาขาสยามสแควร์

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง ณัฐชานันท์ วิวรรธน์สมบัติ


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
หมอทำฟัน สยาม

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง รุจิรดา ศิวะชาครียเวช


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หมอทำฟัน รัชดา

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง พรสวรรค์ อริยา


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมอทำฟัน กรุงเทพ

ทันตแพทย์ทั่วไป

ทันตแพทย์หญิง สุภัค อจลกิตติสิน


 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

*ข้อจำกัดความรับผิด: ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคล